โกณทัญญพราหมณ์ ถวายคำพยากรณ์ พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และถวายพระนาม

อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


โกณทัญญพราหมณ์ ถวายคำพยากรณ์ พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และถวายพระนาม
โกณทัญญพราหมณ์ พยากรณ์พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และถวายพระนาม

เมื่อพระพุทธองค์เป็นพระกุมารประสูติครบ 5 วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ทำ พระราชพิธีโสรจสรงน้ำองค์พระกุมาร เพื่อถวายพระนาม มีการเชิญกษัตริย์ พราหมณ์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยคัดเลือกเอาพราหมณ์ ๘ คน เพื่อพยากรณ์

พราหมณ์ 7 คน พยากรณ์เป็นสองนัยว่า จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หรือหากออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลก

ในคราวนั้นมีโกณทัญญพราหมณ์เพียงผู้เดียว ที่ทำนายว่าพระองค์จะออกบวช และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และถวายพระนามว่า สิทธัตถะ

จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ไอพี : 223.24.133.64